حقوق انرژی

استراتژی ترکیبی کاهش ریسک ژئوپلیتیک انرژی اروپا تاریخ : 1401/07/16

استراتژی ترکیبی کاهش ریسک ژئوپلیتیک انرژی اروپا

این انفجارها کار هر دولتی و با هر انگیزه‌ای که باشد اهمیت ثانوی دارد و آنچه در این میان مهم است انگیزه نهفته در پشت این خرابکاری عمدی گسترده در وسط جنگ اوکراین است. ظاهراً قدرت‌های بزرگ تصمیم گرفته‌اند بر آتش این جنگ بدمند و آن را بیش‌ازپیش شعله‌ورتر سازند آتشی که اگر زبانه بکشد به‌طورقطع و یقین شعله‌های آن به‌زودی دولت‌های پشت پرده انفجارهای خطوط انتقال گاز نورد استریم را نیز خواهد سوزاند.
این انفجارها کار هر دولتی و با هر انگیزه‌ای که باشد اهمیت ثانوی دارد و آنچه در این میان مهم است انگیزه نهفته در پشت این خرابکاری عمدی گسترده در وسط جنگ اوکراین است. ظاهراً قدرت‌های بزرگ تصمیم گرفته‌اند بر آتش این جنگ بدمند و آن را بیش‌ازپیش شعله‌ورتر سازند آتشی که اگر زبانه بکشد به‌طورقطع و یقین شعله‌های آن به‌زودی دولت‌های پشت پرده انفجارهای خطوط انتقال گاز نورد استریم را نیز خواهد سوزاند.
حکمرانی جهانی حقوق انرژی
راهبرد تعاملاتی انرژی ایران در مواجهۀ با راهبرد چرخۀ دوگانۀ چین تاریخ : 1400/12/07

راهبرد تعاملاتی انرژی ایران در مواجهۀ با راهبرد چرخۀ دوگانۀ چین

در محافلی گفته می‌شود که ممکن است قطر با ایران توافق کند تا مقادیری از گاز میدان‌های مشترک با ایران در پارس‌جنوبی را درازای پرداخت بهای آن با تبدیل آن به گاز طبیعی مایع به اتحادیه اروپا به‌خصوص آلمان صادر کند. این‌یکی از مباحثی است که احتمالاً در سفر جناب رئیسی به قطر با امیر این کشور، موردبررسی و مذاکره قرار گرفته باشد. در صورت موفقیت این مذاکرات، باب جدید و گسترده دیگری از راهبرد تعاملاتی انرژی برای ایران گشوده خواهد شد و گاز ایران برای اولین بار به اروپا خواهد رسید.
در محافلی گفته می‌شود که ممکن است قطر با ایران توافق کند تا مقادیری از گاز میدان‌های مشترک با ایران در پارس‌جنوبی را درازای پرداخت بهای آن با تبدیل آن به گاز طبیعی مایع به اتحادیه اروپا به‌خصوص آلمان صادر کند. این‌یکی از مباحثی است که احتمالاً در سفر جناب رئیسی به قطر با امیر این کشور، موردبررسی و مذاکره قرار گرفته باشد. در صورت موفقیت این مذاکرات، باب جدید و گسترده دیگری از راهبرد تعاملاتی انرژی برای ایران گشوده خواهد شد و گاز ایران برای اولین بار به اروپا خواهد رسید.
حکمرانی جهانی حقوق انرژی حقوق نفت و گاز