گالری

نشست بررسی ابعاد حقوقی بی اثر کردن تحریم ها تاریخ : 1401/02/28

نشست بررسی ابعاد حقوقی بی اثر کردن تحریم ها

قانون‌گذار به تحریم‌گذار نگاه کلی نداشته و تحریم‌گذار را اساساً آمریکایی فرض کرده و توجه کافی به متحدان همیشگی آمریکا نداشته است. همین موضوع سبب شده است اشخاص و شرکت‌های ایرانی متعددی که به‌تبع فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم‌های غیرآمریکایی قرارگرفته‌اند از حمایت لازم در این قوانین قرار نگیرند. این در حالی است که حتی همین حمایت مذکور در این قوانین از اشخاص ایرانی مورد تحریم‌های آمریکایی نیز کافی به‌نظر نمی‌رسد.
قانون‌گذار به تحریم‌گذار نگاه کلی نداشته و تحریم‌گذار را اساساً آمریکایی فرض کرده و توجه کافی به متحدان همیشگی آمریکا نداشته است. همین موضوع سبب شده است اشخاص و شرکت‌های ایرانی متعددی که به‌تبع فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم‌های غیرآمریکایی قرارگرفته‌اند از حمایت لازم در این قوانین قرار نگیرند. این در حالی است که حتی همین حمایت مذکور در این قوانین از اشخاص ایرانی مورد تحریم‌های آمریکایی نیز کافی به‌نظر نمی‌رسد.
گالری