سمینار آموزشی مباحث کاربردی حقوق نفت و گاز

تاریخ : 1396/09/29
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
حقوق نفت و گاز گالری
نمایش ساده

گزیده جستار: سمینار آموزشی مباحث کاربردی حقوق نفت و گاز در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

موضوع ارایه: حاکمیت بر تولید در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران