اتحادیۀ اروپا از چین، بدتر ولی کوچک‌تر

تاریخ : 1399/08/12
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
امور گیتی سرمایه‌گذاری خارجی
نمایش ساده

گزیده جستار: در کتاب «اتاقی که در آن اتفاق افتاد»، جان بولتون ۳ بار از قول ترامپ تکرار کرده است که برای آمریکا، «اتحادیۀ اروپا از چین، بدتر ولی کوچک‌تر است».

اين نوشتار در تاريخ دوازدهم آبان‌ماه ۱۳۹۹ در روزنامه IRAN DAILY (ایران انگلیسی) منتشر شده است.